Slitageavtal för avvikande transporter

Bakgrund

För driftskostnaderna för vägen har för Din fastighet liksom för övriga i anläggningen deltagande fastigheter fastställts särskilda andelstal med ledning av respektive fastighets beräknade objektiva användning av vägen. Genom en särskild bestämmelse, 48a§ anläggningslagen, har fastighet som tillfälligt använder sig av vägen i väsentligt större omfattning än vad som svarar mot fastighetens andelstal ålagts skyldighet att ersätta vägföreningen de merkostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Syfte

Tanken med nämnda bestämmelse är att föreningen skall kunna få ersättning dels för det extra slitage som en intensiv trafik till och från en fastighet orsakar vid ett husbygge eller någon annan tillfällig, omfattande användning av vägen, dels kunna få ersättning för de eventuella vägskador som kan uppstå.

Handlingsplan

För att kunna säkerställa en god väghållning även vid tillfälliga extrema belastningar på föreningens vägar har utarbetats en särskild handlingsplan vilken styrelsen avser följa vid såväl Din förestående utökade användning av vägen som i övriga fall där föreningens vägar kan beräknas användas intensivt och med tunga fordon. Handlingsplanen är utformad som ett avtal, vilket förhoppningsvis skall underlätta för båda parter vid den tillfälligt ökade belastning av vägen.

Avtalsmall

Här kan du ladda ner avtalet i sin helhet – Avtal slitageersättning