Stämman söndag 19:e mars 2017 är inställd

Stämman planerad till söndag den 19 mars flyttas till söndag den 9 april 18.00

I samband med förberedelser inför stämman som är utlyst till på söndag 19 mars har styrelsen upptäckt att föreningens stadgar inte är uppdaterade enligt det beslut om stadgeändring som togs på extra stämman den 30 mars 2014.

Beslutet gällde att ändra verksamhetsår från brutet räkenskapsår till kalenderår. Efter extra stämman den 30 mars 2014 har beslutet om stadgeändring inte registrerats korrekt hos Lantmäteriet. Vilket enligt ”Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter” §52 får beslutet inte tillämpas innan registrering skett.

Det innebär att enligt våra stadgar skall ordinarie stämma hållas i september månad. För att föreningens arbete skall fortsätta enligt plan, för att besluta om nytt räkenskapsår/uppdatera stadgar och för att behandla motioner och andra frågor kallar styrelsen till en extra stämma den 9 april.

Kallelse med dagordning för extra stämma kan läsas här: kallelse till stämma 9 april 2017.

Det har inte skett några oegentligheter eller felaktigheter i beslut eller arbeten sedan stämman 2014 utan det rör sig om att det beslut som togs på stämman 2014 inte blev registrerat hos Lantmäteriet.

Styrelsen ber om överseende med att stämman måste flyttas och hoppas att det flyttade datumet inte orsakar er allt för stort besvär.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Näs–Galterö Samfällighetsförening

Kontakta oss gärna om ni har några frågor: info@nas-galtero.se
Brev skickas till:

Näs-Galterö Samfällighet
c/o Rebecca Palmgren
Södra Skruvbergsbacken 11
444 96 Ödsmål