Välkommen på årsmöte 22 mars!

Du glömmer väl inte att det är årsstämma i vägföreningen? Kom till Humlebråten klockan 18 och hör vad styrelsen tänker göra. Blir det mera asfalt eller grus, blir det kanske lyktstolpar, väghinder och gångvägar? Bara den som kommer på stämman kan vara med och påverka!

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om stämmans behöriga utlysande.
 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
 13. Behandling inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
 15. 15. Val av valberedning
 16. 16. Övriga frågor
 17. 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. 18. Stämman avslutas.

Vi föredrar all kommunikation via epost till: nas-galtero@odsmal.info

Brev skickas till:              
Näs-Galterö Samfällighet 
 c/o Åke Rohlén
 Västra Söskärsbacken 12
 444 96 Ödsmål

Välkommen till stämman önskar styrelsen