Dags för årsstämma!

Kallelse till stämma för verksamhetsåret 2022

Söndag 3 april 2022 kl 18:00 i Humlebråten,  Ödsmål

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av sekreterare för stämman.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Fastställande av röstlängd.
 6. Frågan om st mmans behöriga utlysande.
 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Framställningar från styrelsen.
 12. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd.
 13. Behandling inkomna motioner
 14. Val av styrelseledamöter, suppleanter, revisor och revisorssuppleant
 15. Val av valberedning
 16. Övriga frågor
 17. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
 18. Stämman avslutas.

Kontakt

Vi föredrar all kommunikation via epost till:
nas-galtero@odsmal.info

Brev skickas till:
Näs-Galter  Samfällighet
c/o Åke Rohlén
Västra Söskärsbacken 12
444 96 Ödsmål

Välkommen till stämman önskar styrelsen!