Vår samfällighet & Din fastighet 

När Näs-Galteröns samfällighetsförening bildades gjorde Lantmäteriet en förrättning, dvs de godkände att vi bildade en samfällighetsförening.

Enligt förrättningen beskrivs syftet och ansvaret i våra stadgar för samfälligheten såhär:

”Näs-Galterönssamfällighetsförening skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandetbestämts om dess ändamål.

Samfällighetsföreningens ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats.

Samfälligheten får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skatillgodose (18§ SFL). ”

Förvaltningsvision för vår samfällighet

Vi skall bibehålla en standardnivå

på vägar och dagvatten

som innebär förutsägbara kostnader